Ludność aktywna zawodowo stanowiła w III kwartale 2020 roku 55,7% ludności województwa świętokrzyskiego w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z III kwartałem roku poprzedniego wskaźnik ten zwiększył się o 2,9 p.proc. Mniej niż przed rokiem było biernych zawodowo – o 6,8% – wynika z danych Urzędu Statystycznego w Kielcach.

W III kwartale 2020 r. liczba aktywnych zawodowo w województwie świętokrzyskim ukształtowała się na poziomie 554 tys. osób. Większość z nich (55,9%) stanowili mężczyźni. Liczba aktywnych zawodowo zwiększyła się w skali roku o 5,1%. Jej wzrost odnotowano zarówno w grupie mężczyzn (o 5,1%), jak i wśród kobiet (o 5,6%).

Liczba aktywnych zawodowo szybciej rosła na obszarach wiejskich, podczas gdy w miastach, na przestrzeni roku, populacja ta zwiększyła się o 4,3%. Udział mieszkańców obszarów wiejskich w liczbie aktywnych zawodowo wyniósł 56,7%.

W podziale według płci zdecydowanie wyższą jego wartość nadal notowano wśród mężczyzn – 64,7%, wobec 47,7% u kobiet. Wyższy poziom odnotowano na wsi – 57,3%. W miastach współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 53,8%.

Duże różnice aktywności ekonomicznej utrzymały się w zależności od wykształcenia badanych. Zdecydowanie najwyższy poziom współczynnika aktywności ekonomicznej notowany był w dalszym ciągu w grupie osób z wykształceniem wyższym – 79,0%. Największy wzrost wystąpił jednak wśród posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące (o 5,4 p.proc. do 54,0%), a wysoki był również w grupie osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 5,1 p.proc. – do 63,2%) oraz zasadniczym zawodowym (o 4,6 p.proc. – do 58,0%). Najmniejszy współczynnik aktywności zawodowej wystąpił wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym lub bez wykształcenia szkolnego – 14,1%. Była to jedyna grupa, w której odnotowano spadek wskaźnika (o 2,8 p.proc.).

Liczba pracujących w III kwartale 2020 r. ukształtowała się na poziomie 526 tys. i zwiększyła się w skali roku o 4,0%. Zmniejszyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi. W III kwartale 2020 r. na 1000 pracujących przypadało 888 bezrobotnych i biernych zawodowo.

Poziom wskaźnika zatrudnienia również znacznie różnicował poziom wykształcenia. Zdecydowanie najwyższą jego wartość odnotowano wśród pracowników, którzy ukończyli szkołę wyższą – 76,0%. W stosunku do roku ubiegłego zwiększył się o 0,1 p.proc. Wysoki wzrost odnotowano wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (o 3,9 p.proc.) oraz policealnym i średnim zawodowym (o 3,4 p.proc.). Spadek wystąpił jedynie wśród posiadających wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe lub bez wykształcenia szkolnego (o 1,7 p.proc.).

W III kwartale 2020 r. w sektorze prywatnym w województwie świętokrzyskim pracowało 400 tys. osób, tj. 76,0% ogółu pracujących. Wśród nich dominowali mężczyźni, a ich udział zwiększył się do 63,3%. Odmiennie przedstawiała się sytuacja w sektorze publicznym, w którym wśród 126 tys. pracujących przeważały kobiety, a ich udział, podobnie jak przed rokiem, wyniósł 65,9%. Wzrost liczby pracowników w stosunku do roku poprzedniego odnotowano zarówno w sektorze publicznym (o 2,4%), jak i w przedsiębiorstwach prywatnych (o 4,4%).

Pracownicy najemni stanowili 70,0% ogółu pracujących, pracodawcy i pracujący na własny rachunek – 26,2%, a pomagający członkowie rodzin – 3,8%.

Osoby zatrudnione na czas nieokreślony stanowiły 80,5% ogólnej liczby pracowników najemnych. Ich wyższy odsetek występował w sektorze publicznym, w którym udział wyniósł 89,7%.

Najliczniejszą grupę zawodową w województwie świętokrzyskim stanowili rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy. Ich liczba na przestrzeni roku zwiększyła się o 17,2%, a ich udział wzrósł do 19,4%. Mniejszy odsetek pracujących stanowili robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 16,0%, a także specjaliści – 14,9%.

Mężczyźni dominowali m.in. wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń (93,0%), robotników przemysłowych i rzemieślników (89,3%), a także przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (67,7%). Kobiety przeważały m.in. wśród specjalistów (69,6%), pracowników usług i sprzedawców (69,1%), a także techników i innego średniego personelu oraz pracowników biurowych (po 61,5%).

Zwiększył się udział pracujących, którzy w badanym tygodniu przepracowali 40 godzin i więcej. Stanowili oni 84,0% ogółu (przed rokiem – 78,3%). W dalszym ciągu kobiety pracowały w krótszym wymiarze czasu, przy czym różnica uległa zmniejszeniu.

źródło: www.swietokrzyskie.pro

Sfinansowano z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *