7 września 2020 roku ruszyła kolejna edycja programu Maluch +. Jest to projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozwalający zwiększyć miejsca w żłobkach, klubach dziecięcych dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. Korzyść z programu przewidywana jest dla rodziców, którzy mogą zająć się pracą zawodową, natomiast samorządom pomaga w rozwijaniu infrastruktury, dzięki czemu młodzi ludzie mogą wybierać miejsce zamieszkania w danym regionie. Budżet projektu wynosi 450 mln zł. Sfinansowane w ramach projektu zostaną niemal 20,5 tys. miejsca opieki dzieci w wieku powyżej 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia, oraz blisko 90 tys. już działających zostaną dofinansowane na dalsze działanie i rozwój.

Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą składać wnioski o dofinansowanie zarówno stworzenia miejsc i ich funkcjonowanie jak i samego stworzenia miejsc. Warunkiem niezbędnym w module 1a jest niefunkcjonowanie żadnego żłobka lub klubu dziecięcego na terenie swojego samorządu na dzień składania wniosku. W module 1b realizowane i dofinansowane będą te żłobki i kluby dziecięce na terenie samorządu, które funkcjonują i wnioskowana kwota na gminę nie przekracza 6 mln zł. Oba warunki są konieczne do uzyskania wsparcia.

Moduł 2 przewiduje dofinansowanie do istniejących już miejsc opieki dzieci, które korzystały z poprzednich edycji programu „Maluch+”.

Moduł 3 zakłada możliwość ubiegania się o wsparcie również dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, chcących utworzyć nowe miejsca opieki dzieci jak i ich funkcjonowanie.

Moduł 4 polega na dofinansowaniu funkcjonujących już żłobków, klubów dla dzieci, utworzonych przez osoby fizyczne, osoby prawne jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

W module 1a przewidziano finansowanie na tworzenie nowych miejsc w kwotach: nie więcej niż 33 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce w żłobku lub klubu dziecięcego oraz nie więcej niż 5 tys. zł na nowo utworzone miejsce u dziennego opiekuna.
Wydatki na funkcjonowanie już istniejących miejsc zostaną rozpatrzone  w trakcie rozstrzygnięcia konkursu. Wsparcie na  miejsca dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci wymagających szczególnej opieki zostaną odpowiednio zwiększone.

W module 1b środki zostaną odpowiednio rozdysponowane: nie więcej niż 30 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym oraz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce opiekuna dziennego.
Wydatki na funkcjonujące już miejsca oraz w module 2 i 4 będą korygowane tak jak w module 1a.

Moduł 3 to kolejne podzielenie kwot dofinansowania: nie więcej niż 10 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce w żłobku lub klubie dziecięcym oraz nie więcej niż 5 tys. zł na jedno nowo utworzone miejsce u opiekuna dziennego.

Terminy składania ofert:
W module 1 od 7 września do 16 października 2020r.
W modułach 2-4 od 7 września do 6 listopada 2020r.

Miejscem na złożenie ofert konkursowych jest odpowiedni dla położenia swojej gminy, w której będzie prowadzona inwestycja urząd marszałkowski.
Formy składania ofert:
– w formie papierowej osobiście lub pocztą,
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Datą liczącą się do kwalifikacji w projekcie jest data wpłynięcia wniosku do urzędu.
Umowę przekazania dofinansowania zawiera się z właściwym wojewodą, odpowiadającym danej gminie, na której zostanie prowadzona inwestycja.

Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.

Kategorie: Samorząd

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *