FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Zmiany w prawie
Nowe przepisy budowlane
Nowelizacja ustawy Prawa budowlanego, które weszło w życie 19 września 2020r powoduje duże uproszczenie w zakresie budowy nowych miejsc mieszkalnych. Inwestorzy, którzy dotąd zabiegali o budowę musieli mierzyć się z szeregiem dokumentów. Mocno sformalizowana procedura ubiegania się o pozwolenie na budowę, powodowała długi okres inwestycji. Teraz ma się to zmienić. Dzięki nowelizacji ustawy zmniejszy się liczba dokumentów składanych przy wnioskach do pozwolenia na budowę. Również liczba egzemplarzy składanych do wniosków zostanie zmniejszona. Do tej pory proces starania się o budowę rozkładał się na 2 etapy: złożenie projektu budowlanego, gdzie organ sprawdzał jedynie kompletność dokumentów oraz projektu technicznego składającego się z  szczegółowego opisu oraz warunków technicznych dla danego miejsca inwestycji, co powodowało zmiany planów w procesie inwestycyjnym. Teraz będzie można zmienić projekt techniczny po uzyskaniu pozwolenia na budowę, lecz przed rozpoczęciem prac budowlanych. Nastąpiło więcej zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Paczkomaty, wpłatomaty, bankomaty itp. służące w zakresie usług o wysokości do 3 m będą zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia. Z obowiązku zgłoszenia zwolnione zostały m.in.: instalacje gazowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, urządzenia pozwalające na nawadnianie gruntów, czy zbiorniki wodne o powierzchni, nieprzekraczającej 1000m2 i głębokości 3m. Ułatwienie inwestycji spowodują szybsze przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Będą pojawiać się konkretne terminy, których nie będzie można przekroczyć. Po upływie terminu zostaną naliczone kary. Ważną zmianą jest również zablokowanie pobierania opłat przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne za wydanie warunków dotyczących przyłączenia technicznego do sieci. Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.
Rząd przyjął projekt nowej tarczy dla samorządów
Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła - na wniosek Ministra Rozwoju - projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zawiera rozwiązania wspierające dla samorządów, które w związku z pandemią koronawirusa odnotowały spadek wpływów do swoich budżetów. Rząd zaproponował, aby powiaty oraz miasta na prawach powiatu od 1 maja 2020 r. podwoiły swój udział w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa. W konsekwencji do budżetu tych samorządów trafić ma nie 25%, a połowa dochodów z nieruchomości państwowych. Rząd zaproponował również rozwiązania mające poprawić płynność finansową samorządów poprzez wcześniejsze przekazywanie subwencji ogólnej (np. w części oświatowej) czy przesunięcie terminu zapłaty "janosikowego" na drugą połowę 2020 r. Złagodzona ma być także reguła fiskalna ograniczającą zadłużanie się samorządów. W 2020 r. samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego (środki pozyskiwane od przedsiębiorców sprzedających alkohol) na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków COVID-19. Etap procesu legislacyjnego: projekt przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu.
Termin na przygotowanie raportu o stanie samorządu przedłużony!
W Dzienniku Ustaw (pozycja 875) opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która w art. 15 zzzzzz przedłuża termin na przedstawienie raportu o stanie samorządu o 60 dni. Raporty o stanie gminy, powiatu i województwa wprowadziła do porządku prawnego ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r.o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Miało to na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych. Raporty mają być przygotowane do 31 maja każdego roku (z wyjątkiem 2020 r. z uwagi na pandemię koronawirusa) i przedstawiane do zatwierdzania organom stanowiącym na sesji absolutoryjnej. Raport powinien obejmować podsumowanie działalności organu wykonawczego w roku poprzednim, w szczególności realizację polityki, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego. W debacie nad raportem mogą wziąć udział i zabrać głos także mieszkańcy. Nieudzielenie wójtowi /burmistrzowi / prezydentowi miasta wotum zaufania w dwóch kolejnych latach daje radzie możliwość przeprowadzenie referendów o odwołanie włodarza gminy. Podobnie rozwiązania znajdują się w ustawie o samorządzie powiatowym i ustawie o samorządzie województwa. Nieudzielenie zarządowi powiatu lub województwa wotum zaufania w dwóch kolejnych latach oznacza złożenie wniosku o odwołanie zarządu.
Znamy założenia Tarczy Antykryzysowej
Założenia #TarczaAntykryzysowa 1. W przypadku samozatrudnienia, umowy zlecenia, umowy o dzieło planujemy wprowadzić bufor, który będzie amortyzował straty tych usług i zleceń,2. Dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40% wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego,3. Jeżeli podjęta zostanie decyzja o kontynuacji zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, będziemy przedłużony zasiłek opiekuńczy,4. Prolongata rat kredytowych czy obciążeń finansowych wynikających ze zużycia mediów,5. Mikropożyczka 5000 zł dla pracodawców,6. Finansowanie leasingu dla firm transportowych,7. Co najmniej 7,5 mld zł dodatkowych środków na jednoimienne szpitale zakaźne, sprzęty ochronne, aparaturę medyczną niezbędną do modernizacji całej bazy szpitalnej i walki z koronawirusem.8. zapewnienie bezpieczeństwa naszych środków, depozytów, lokat, płatności, wpłat i wypłat - funkcjonowania całego systemu finansowego.9. 30 mld zł na drogi samorządowe, cyfryzację, ochronę środowiska, modernizację szkół i szpitali
Wyłączenie reguły zrównoważonego budżetu - to jedno z nowych rozwiązań zaprezentowanych w tarczy antykryzysowej
Prezentujemy najważniejsze rozwiązania Tarczy Antykryzysowej które dotyczą samorządu terytorialnego.
Nowe terminy rejestracji pojazdów