FUNDACJA ŚWIĘTOKRZYSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Informacje z regionu
UTWORZONO ŚWIĘTOKRZYSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.
Podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach zdecydowano o rozszerzeniu zakresu działalności tego podmiotu i utworzeniu „Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o”. Spółka wykraczać będzie poza rolę funduszu pożyczkowego czy poręczeniowego i łączyć będzie w sobie cechy menadżera funduszu funduszy oraz instytucji otoczenia biznesu, świadczącej oprócz szerokiego wachlarza produktów finansowych również usługi doradcze dla podmiotów gospodarczych. – Oprócz pożyczek i poręczeń, w ofercie SFR sp. z o.o. powinny znaleźć się takie produkty jak: pomoc zwrotna i wejścia kapitałowe, faktoring, linie pożyczkowe dla pośredników finansowych z terenu regionu oraz profesjonalne doradztwo dla przedsiębiorców, a w dłuższym okresie również dla podmiotów publicznych i pozarządowych – wylicza członek Zarządu Marek Jońca. I jak dodaje: – Fundusz ma być instytucją o szerokim zakresie działalności, która dysponować będzie potencjałem, umożliwiającym kompleksowe świadczenie świętokrzyskim przedsiębiorcom wysokiej jakości usług. Źródło: UMWŚ
Kwartalnik Samorządowy 01/2020
Susza w Polsce
Zmiana klimatu w ostatnich latach powoduje duży problem dla naszego kraju. Susze występujące w ostatnim okresie potęgowały obniżenie się wód gruntowych, natomiast liczne podtopienia i powodzie powodowały straty fizyczne gospodarstw domowych oraz obiektów infrastrukturalnych pożytku publicznego. Przed takimi wahaniami pogody próbujemy ustrzec się, sięgając po coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Urbanizacja spowodowała częstsze „zabetonowanie” obiektów, placów miejskich. Rewitalizacje prowadzone na terenie naszego kraju kojarzą się, z pięknie ułożonymi płytami, kostką co daje możliwość bezpieczniejszego spaceru mieszkańcom, poprzez zmniejszeniu ruchu ulicznego pojazdów silnikowych, powiększenia liczby miejsc parkingowych oraz ułatwienie położenia miejsc wypoczynku. Zwiększenie się popytu na nieruchomości mieszkalne spowodowało budowanie nowych osiedli, często na dużej powierzchni blisko siebie, po to by zaoszczędzić zagospodarowanie terenu. Rosnąca liczba punktów gastronomicznych, miejsc odbioru paczek, sklepów o dużej powierzchni, galerii itp., powoduje zagęszczenie strefy „betonowej”. Woda, która powinna wsiąkać naturalnie w glebę w takich warunkach nie ma możliwości parując w większym stopniu. Oczywiście coraz powszechniejsze są zbiorniki retencyjne, zatrzymujące w obrębie gospodarstwa wodę jednak jest to spory wydatek finansowy. Naprzeciw problemowi rząd rozpoczął Program „Moja Woda”, zachęcając obywateli do składania wniosków. Program pomaga współfinansować przedsięwzięcia pomagające zatrzymanie wód opadowych na terenie budynku mieszkalnego i okalające go place, ulice. W programie udział mogą wziąć osoby fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne. Dofinansowanie jest w formie dotacji nawet do 80% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie. Od kilkunastu dni możemy przeczytać o rozszerzeniu podatku od deszczu. Rząd próbuje metody zapobieganiu suszy oraz rozwiązaniu problemu poprzez sięgnięcie podatnikom do kieszeni. Podatek nazwany potocznie deszczowym jest to opłata za zmniejszenie retencji naturalnej terenu poprzez zabudowanie go, czyt. naliczany jest od powierzchni zabudowanych obiektów, placów, uniemożliwiających wchłanianiu wody do gleby. Są to m.in. powierzchnia dachów budynków, powierzchnia tarasów, powierzchnia położonej kostki brukowej na działce. Do tej pory podatek obejmował nieruchomości o powierzchni przekraczającej 3500 m2, którzy zabudowali więcej niż 70% nieruchomości. Plan rozszerzonego podatku zakłada objęcie każdego właściciela nieruchomości o pow. większej niż 600m2 , którego zabudowa wyłącza więcej niż 50% powierzchni biologicznie czynnej. Podatnicy zostaną podzieleni na 3 grupy. Pierwsza to osoby, które posiadają urządzenia do retencjonowania wody opadowej o pojemności od 10 do 30% rocznego odpływu. Będzie to stawka 45 gr za 1 m2 rocznie. Druga grupa to osoby posiadające w/w urządzenia do 10% odpływu rocznego – dla tej grupy stawka wynosić będzie 90 gr za 1 m2 rocznie. Trzecia grupa podatników to osoby nieposiadające urządzeń do retencjonowania wody. Ta grupa zapłaci najwięcej, bo aż 1,50 zł za 1 m2 rocznie. Wszystkie pieniądze pochodzące z omawianego podatku rozdysponowane zostaną w odpowiednich proporcjach: 75% trafi do instytucji państwowej Wody Polskie, natomiast 25% zasili budżety właściwych gmin. Już dziś możemy przeczytać opinię ekspertów krytykujących ten pomysł. Zdaniem niektórych opinii podatek ten w nikłym stopniu poprawi walkę z suszą. Ich zdaniem większe szanse mają budowy nowych zbiorników retencyjnych czy też uświadamianie lepszego gospodarowania wodą. Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.
Bezrobocie w Świętokrzyskiem
Problem bezrobocia w naszym województwie to od lat udręka nie tylko dla rodzin, ale również dla samorządów. To zjawisko społeczne powoduje w ludziach niepewność, szczególnie w czasach pandemii. Pracownicy z wieloletnim stażem zostają zwolnieni a pracodawcy zamykają zakłady pracy z powodu kryzysu. To jeden z najczarniejszych scenariuszy, które przewidywane były z początkiem pandemii w Polsce. Strach towarzyszył również Wojewódzkim Urzędom Pracy, kiedy Polacy masowo wracali z zagranicy. Budżety samorządowe drżały na myśl o wsparciu bezrobotnych. Rozwiązania tworzone przez rząd powoli zaczęły pomagać pracodawcom oraz samorządom w walce z tym trudnym zjawiskiem społecznym jakim bezwątpienia jest bezrobocie. Przyjrzyjmy się danymi z grudnia 2019 r oraz z lipca i sierpnia 2020r (źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach) Grudzień 2019r(dane na dzień 31.12.2019r) Poziom i stopa bezrobocia 42 042 osoby – liczba bezrobotnych 11 796 – liczba bezrobotnych do 30 roku życia(28,1% ogółu), w tym 5 702 bezrobotnych do 25 roku życia(13,6%) 22 143 – liczba kobiet bezrobotnych(52,7%) 23 973 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(57%) 35 005 – liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku(83,3%) 7 037 – liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku(16,7%) 1 874 – liczba bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki(4,5%) 2 723 – liczba bezrobotnych niepełnosprawnych(6,5%) Na koniec grudnia 2019r stopa bezrobocia w województwie wynosiła 7,9% (5,2% w kraju). Ranking powiatów z najwyższą i najniższą stopą bezrobocia: Najwyższa: Powiat skarżyski – 14,5% Powiat opatowski – 13,6% Powiat konecki – 10,9% Powiat ostrowiecki – 10,6% Powiat kielecki – 10,4% Najniższa: Powiat buski – 3,6% miasto Kielce – 4,8% Powiat pińczowski – 6,3% Powiaty kazimierski i staszowski – 6,7% Lipiec 2020r(dane na dzień 31.07.2020r) 1. Poziom i stopa bezrobocia 45 927 – liczba bezrobotnych 13 018 – liczba bezrobotnych do 30 roku życia(28,3% ogółu), w tym 6 295 bezrobotnych do 25 roku życia(13,7%) 23 528 – liczba kobiet bezrobotnych(51,2%) 25 246 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(55,0%) 38 478 – liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku(83,8%) 7 449 – liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku(16,2%) 1 043 – liczba bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki(2,3%) 2 741 – liczba bezrobotnych niepełnosprawnych(6,0%) Poziom bezrobocia na koniec lipca 2020 roku był: wyższy o 149 osób (o 0,3% w porównaniu do 30.06.2020r) wyższy o 5 348 osób (o 13,2% w porównianiu do 31.07.2019r) wyższy o 3 885 osób (o 9,2% w porównaniu do 31.12.2019r) Liczba bezrobotnych w okresie od lipca 2019r. do lipca 2020r. 2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 2 340 – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy( o 699 więcej w porównaniu do czerwca 2020r. i o 111 więcej w porównianiu do lipca 2019r.) 12 584 – liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych do urzędów pracy w okresie 7 miesięcy 2020r.( o  7 563 mniej niż w okresie 7 miesięcy 2019r.) 10 329 – liczba wolnych miejsc pracy z sektora prywatnego oraz miejsc aktywizacji zawodowej(82,1% ogółu) 2 255 – liczba wolnych miejsc pracy z sektora publicznego(17,9%) 5 914 – liczba miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy, PFRON, EFS(47,0%) 3. Aktywne programy rynku pracy 1 182 – liczba osób bezrobotnych, zaktywizowanych przez powiatowe urzędy pracy( o 178 osób więcej niż w czerwcu 2020r.) 6 447 – liczba osób bezrobotnych objętych aktywnymi programami rynku pracy w okresie 7 miesięcy 2020 roku(spadek o 4364 osoby w porównaniu do 7 miesięcy 2019 roku) Sierpień 2020r(dane na dzień 31.08.2020r.) Poziom i stopa bezrobocia 45 560 – liczba osób bezrobotnych 6 225 – liczba osób bezrobotnych do 25 roku życia(13,7%) 23 467 – liczba kobiet bezrobotnych(51,55%) 24 954 – liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi(54,8%) 38 410 – liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku(84,3%) 7 150 – liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku(15,7%) 2 710 – liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych(5,9%) Podsumowanie: spadek o 367 osób bezrobotnych w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 3 518 osób w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 70 osób bezrobotnych do 25 roku życia w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 523 osoby w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 61 kobiet bezrobotnych w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 1324 kobiety w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 292 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi w stosunku do lipca 2020 roku, spadek o 10 051 osób w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 68 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 3 405 osób w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 299 osób bezrobotne z prawem do zasiłku w stosunku do lipca 2020 roku, wzrost o 113 osób w stosunku do grudnia 2019r. spadek o 31 osób bezrobotnych niepełnosprawnych w stosunku do lipca 2020 roku, spadek o 13 osób w stosunku do grudnia 2019r. Reasumując, jeżeli porównamy stan na dziś ze stanem z końca poprzedniego roku możemy zauważyć wzrost osób bezrobotnych w większości grup. Jednakże, porównując do poprzedniego miesiąca wszędzie zauważamy spadek osób bezrobotnych. Czy daje to jakąś nadzieję na spadek bezrobocia w kolejnych miesiącach ? Z czego wynika spadek w przybliżeniu miesiąca? Nadzieja zawsze jest, sam fakt, że w bilansie miesięcznym są spadki jest na pewno pozytywnym bodźcem. Firmy „odmroziły” swoje zakłady pracy, dlatego pojawiły się kolejne miejsca pracy. Napływ rodaków z zagranicy spowodował wzrost, ale przez otworzenie granic powrócili spowrotem do swoich prac zagranicą. Spadek, który zauważamy to zasługa przywrócenia miejsc pracy w zakładach z sektora prywatnego jak i publicznego. Natomiast wszelkie pomoce i wsparcia rządu pomogły stworzyć samorządom mechanizm przywrócenia osób bezrobotnych na rynek pracy. Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego.
Wybory Prezydenta RP 2020: Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.
Wybory Prezydenckie już 28 czerwca. Przypominamy, że lokale wyborczę będą otwarte od godziny 7:00 do 21:00. Nie możesz głosować w miejscu zamieszkania? Weź zaświadczenie o prawie do głosowania. Jak to zrobić:1. Złóż wniosek w gminie w której jesteś dopisany do spisu wyborców - najpóźniej 2 dni przed wyborami. Możesz to zrobić osobiście, faksem lub emailem. 2. Zaświadczenie odbierz w urzędzie gminy - do jego odbioru możesz upoważnić pisemnie inną osobę. Otrzymasz dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę wyborów. 3. Z zaświadczeniem możesz głosować w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Pamiętaj! Chroń swoje zaświadczenie. Nie otrzymasz kolejnego egzemplarza w razie kradzieży lub zagubienia.
Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą z powiatu koneckiego otrzymają nieodpłatną pomoc prawną. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, zostały włączone do katalogu podmiotów, które mogą być objęte nieodpłatną pomocą prawną świadczoną przez radców prawnych i adwokatów. Zakresem poradnictwa objęte są sprawy dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej. Zgodnie z zaleceniami Ministra Sprawiedliwości oraz w trosce o zdrowie mieszkańców powiatu szczególnie narażonych na skutki koronawirusa, w czasie epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Po ustaleniu daty i godziny wyznaczony radca prawny lub adwokat kontaktuje się telefonicznie na wskazany w zgłoszeniu nr telefonu. Na czas trwania epidemii uproszczono również procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Przed uzyskaniem pomocy prawnej osoba zainteresowana nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. W przypadku zainteresowania nieodpłatną poradą prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 41 260 48 35 czynnym w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Końskich tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się – pod adresem: bok@konecki.powiat.pl – Zachęcam wszystkich zainteresowanych do skorzystania z darmowej porady prawnej organizowanej w powiecie koneckim. Zdajemy sobie sprawę, że wyzwania, które stoją w czasie epidemii przed najmniejszymi firmami często nie pozwalają na opłacenie profesjonalnego wsparcia, a właśnie w tym czasie może być ono najbardziej potrzebne  – mówi Grzegorz Piec, Starosta Konecki. Nieodpłatna pomoc prawna powinna pozwolić prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą podjąć właściwe decyzje w nowych dla nich okolicznościach i oddalić niebezpieczeństwo zawieszenia lub zakończenia działalności. Artykuł powstał w ramach Świętokrzyskiego Funduszu Lokalnego sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Regionalnym operatorem programu jest Fundacja Imienia Stefana Artwińskiego. Źródło: www.konecki.powiat.pl
Prawie 4-procentowy wzrost bezrobocia w regionie.
Z danych Wojewódzkiego Urząd Pracy wynika, że w kwietniu w regionie zarejestrowanych było 44 561 osób bezrobotnych. To o blisko 1600 więcej niż w marcu. Oznacza to, że poziom bezrobocia – miesiąca do miesiąca wzrósł o 3,7 procent. „Według danych pozyskanych z powiatowych urzędów pracy liczba bezrobotnych w województwie świętokrzyskim wg stanu na koniec kwietnia wynosi 44.561 osób i jest wyższa od marcowej o 1.583 (3,7 proc.) i o 2.040 (4,8 proc.) od poziomu sprzed roku. W relacji do marca wzrost bezrobocia nastąpił we wszystkich powiatach” – poinformował Wojewódzki Urząd Pracy. Z danych urzędu wynika ponadto, że o ponad połowę zmniejszyła się liczba ofert prac. „W kwietniu zgłoszono 729 ofert – o 804 (52,4%) mniej niż marcu i o 2.036 (73,6 proc.) mniej niż w kwietniu ubiegłego roku” – dodano. Do urzędu wpłynęły także wnioski dotyczące zwolnień grupowych. Na taki krok w kwietniu zdecydowały się cztery zakłady pracy, które zgłosiły do zwolnienia 64 osoby. Liczba wniosków złożonych do WUP o wsparcie dla pracodawców w ramach tarczy antykryzysowej wyniosła wg stanu na 15 kwietnia 1271, a kwota z wniosków rozpatrzonych pozytywnie wyniosła ponad 70,5 mln złotych.
Raport GUS dotyczący nowych firm w województwie
Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach w ubiegłym roku w województwie świętokrzyskim przybyło aż 9452 nowych podmiotów gospodarczych. Na koniec 2019 r. wpisanych było 116,5 tys. podmiotów, czyli o 2,4 % więcej niż w 2018 roku. Najwięcej firm zajmowało się handlem, naprawą pojazdów samochodowych (27,7%), budownictwie (15,1%) oraz przetwórstwie przemysłowym (9,3 %). Zdecydowaną większość nowo otwieranych firm stanowiły małe przedsiębiorstw, czyli takie zatrudniające do 10 osób. Stanowiły one 96 % ogółu. Otwieraniu nowych firm zdecydowanie sprzyjała dobra koniunktura  oraz rozwiania zaproponowane przez rząd m.in. Mały ZUS, Ulga na Start (6 miesięcy bez składek ZUS) i wprowadzenie 24 miesięcznego okresu płacenia niższych składek dla nowych przedsiębiorców. – mówi Ekspert Świętokrzyskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego Na koniec 2019 roku mniej było natomiast przedsiębiorstw od 10 do 49 pracujących (spadek z 3,5% ogółu do 3,3%). Udział podmiotów powyżej 49 pracujących pozostał na poziomie z roku poprzedniego i wyniósł 0,8%. Najwięcej firm zlokalizowanych było w stolicy województwa. Na miasto Kielce przypadało 24,7% wszystkich zarejestrowanych w województwie. Wysokim udziałem charakteryzowały się także powiaty kielecki (15,7%) oraz ostrowiecki (8,8%). Najwolniejszy wzrost nowych firm zanotowano w powiecie sandomierskim tylko o 0,5%. Więcej informacji znajdźcie w raporcie GUS Kielce pod adresem: https://kielce.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/podmioty-gospodarcze/zmiany-strukturalne-grup-podmiotow-gospodarki-narodowej-w-rejestrze-regon-w-wojewodztwie-swietokrzyskim-2019-r-,1,14.html Treść artykuły pochodzi ze strony Naszego partnera: www.gazetaswietokrzyska.pl